Notdefteri.net
Not Defteri Eğitim, Bilim, Tarih, İslâm, Kültür-Sanat, Rehberlik ve Kişisel Gelişim konularında içerik yayınlayan bilgi blogudur.

Günlük dualar

1 304

Günlük dualar

Dua her müslümanın ihtiyaç duyduğu manevi bir gıdadır. Nasıl ki ekmek, su, hava bizim için hayati önem taşıyorsa dua da o kadar önemlidir. Zira aç bırakılan bir insan bir süre sonra biyolojik olarak ölür. Duasız kalan bir insan da manevi olarak zamanla önce kalbi sonra ruhu ve ardından bedeni vefat eder. Bu nedenle duaya son derece önem göstermeliyiz.

Peygamber Efendimiz sav. “Dua müminin silahıdır” buyurmuştur.

Zira cenâbı hakka isyan etmedikçe mevlâmız kul hakkı dışında bütün günahları affedeceğini ümit ediyoruz. Rabbimizin mağfiretine, rahmetinin genişliğine sığınıyoruz. Bu nedenle duaları ihmal etmemeliyiz. İşte günlük okuyabileceğimiz devamında büyük faydalar olan dualar;

 • H.Ş.: Abdest’te başa kaplama mesh yapanın vücûdunu Allahü Teâlâ Cehenneme haram kılar. Sünnetler: dünyada hastalıklara, âhirette cehenneme karşı kaledir…
 • H.Ş.: Misvaklı abdest’le kılınan namaz, misvaksız namazdan yetmiş defa efdaldir (İbni Âbidîn C:1S:150)
 • Niyet: Namaza niyet kalple yapılır. Dille niyet bid’attır. (M.İ.R.C:1-M:186) Bilinmesi lâzım; mühim bir sünnet…
 • Ahzâb Duâsı: Musîbet zamanında, sabah namazı sünnetinin ikinci rekâtında, zamm-ı sûreden sonra, kunut yapıp “Ahzâb Duâsı” okunursa belânın def’ine sebep olur…
 • Gafleti def için: Sabah namazının sünneti ile farzı arasında şu duâ en az üç kerre okunur: “Yâ Hayyü yâ Kayyûm, yâ zel celâli vel ikrâm. Es’elüke en tuhyiye kalbî bi nûri mâ’rifetike ebeden yâ allah yâ Allah yâ Allah yâ bedîassemavâti vel erdı.” (Emâli Şerhi)
 • Şu tesbihi her gün yüz defa okuyan, sonsuz mükâfâta erer: “sübhânallâhi ve bi hamdihî sübhânellâhil azîm, ve bihamdihî estağfirullah.” (M.İ.R .C:1. M:307)
 • Sabah Namazını Cemâatle kılmak, bir gece nâfile namaz kılmaktan üstündür. (M.İ.R. K.S. C.1 M 52) Sabah namazını cemâatsiz kılan kimsenin nefsi kemâl bulmaz.
 • Sabah namazını, âile ferdleriyle de olsa cemâatle kılıp kerâhat vaktinden sonra, Allah rızâsı için iki rekât namaz kılan, ihram giymiş ve kurban kesmiş gibi, tam Hac ve Umre sevâbına nâil olur. (Nîmet-i İslâm S. 133)
 • Sarıkla farz ve nâfile namaz, sarıksız kılınan yetmiş rekat namazdan üstündür. (Râmûz: 291/11) Akıllı kımse bu sünneti işler, kat kat kazanır, ahmaklar mahrum kalır…
 • Sabah namazı vaktini uykuda geçirmek: Rızıkların taksimi ve berekâtin inme zamânı olan sabah namazı vaktini uykuda geçirenlerin rızkı noksanlaşır. Günün en şerefli zamanıdır. Vücûdun en zayıf vakti olduğundan, Verem hastalığının faaliyeti de o zaman başlar. Sabah uykusu rızkı noksanlaştırır. Koyun, köpek, çoban ve vezir hikâyeleri meşhurdur. Koyun o saatte uyanık; rızkı bol, nesli çok. Köpek uykuda; rızkı kıt, nesli azdır. Çoban da o saati boş geçirmeyip erenlerden olmuştur.
 • Sabah ve akşam namazlarından sonra onbir defa: “Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü velehül hamdü yuhyî ve yümît, ve hüve hayyün lâ yemût biyedihil hayri ve hüve alâ külli şey’in kadîr” tehlilini okuyanın maddî ve mânevî derecesi yükselir ve o gün günah işlemekten korunur. (Nîmet-i İslâm S: 133)
 • HÜVALLAHÜLLEZÎ: Sabah ve akşam namazlarından sonra, okuyan kişiye yetmiş bin melek istiğfar eder. O gün vefat etse şehid olarak gider. (Râmûz 438) Böyle bir nimetten mahrum kalmak doğru olmaz…
 • ÂMENERRASÛLÜ: Yatsı namazından sonra, okuyanın malı, canı, her şeyi gelecek yatsıya kadar himâye altında olur ve o kişiye bütün gece ibâdet etmiş sevâbı verilir. (Râmûz: 187/3) İnanmışlar istifâde eder, inanmazsa eli boş gider…
 • Salât-i Münciye Vitir namazında kunut duâlarından sonra okuyanın namazları Mevlâ’ya tereddütsüz arzedilir ve kabûle sebep olur. Namazın kabûlü, kazancın büyüğüdür.
 • İstiğfar: Farz namazlardan sonra yetmiş istiğfar okumak, gelen musîbeti kaldırır, geleceğe mânî olur ve rızık genişliğine sebeptir. (M.İ.R.C:2.M:80) İnanan, unutmayan ve tatbik eder kârlı çıkar…
 • Âyetül kürsî, İhlas, Felak ve Nâs: Tesbihlerden önce, bu sûreleri okuyanları Cenâb-ı Hak iç ve dış hastalıklardan ve belâlardan korur. (Nîmet-i İslâm S:246) Güç iş değil, her zaman yapılabilir…
 • Duhâ Namazı’na devam eden kimsenin günâhı deniz köpüğü kadar olsa da affolunur. (Râmûz: 416/13) Duhâ namazı kılan, dünya sıkıntısı çekmez. Bu namazın yüzde yetmiş beş mükâfâtı dünyada verilir.
 • Evvâbîn Namazı kılanın elli yıllık günahı silinir ve ona bir sene nâfile namaz sevâbı verilir. (Nîmet-i İslâm. S:368) (Şir’a’da on iki yıl denilmiş.)
 • Teheccüd namazı H.Ş.: “Farz namazlardan sonra en fazîletli olan, Teheccüd namazıdır.” (Ebû Dâvûd. İhyâ C:1.S:1019) Bu namazı kılanların duâsı kabul, derecesi yüksek olur. Teheccüd vakti; gece, öğle namazına tekâbül eden vakitten imsak bitimine kadardır. Geç yatanlar, 12 den sonra kılıp yatarlar.
 • Evden Çıkan kimse: “Bismillahi tevekkeltü alellahi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm” der, üç, beş veya yedi Âyetül Kürsî okur, altı tarafa, “Hû” der, yedinciyi içe çekerse, ilâhî kaleye girer, belâlardan emin olur. (Râmûz: 420/2)
 • Eve girerken Besmele-i Şerîfe okumak, Şeytanı kovar. Selâm vermek de bereketlere sebep olur. Namazdan Sonra,”LEKAD CÂEKÜM…” (S.Tevbe:128-129) okuyan, belâlardan korunur. Ona o gün ölüm gelmez. Bir zât devam etmiş; “Okumayı bırak, bize gel” denilmiş. A.C.: “Sabırla (oruçla) ve namazla (Allahü Teâlâ’dan) yardım dileyin.” (S.Bakara:45) İşte boş dönülmeyen hâcet kapısı… Kuru yalvarmadan önce yapılacak iş; oruç tut, tesbih namazı kıl, hâcetin hâsıl olur, Mevlâ’nın inâyeti gelir.
 • Evlatlarım! Hepinizin mânâ kabı bir değildir. Şöyle dua ediverin. “ Yarabbi sadrıma genişlik ver, Envar’-ı ilahine, esrar-ı ilahine , Can hulkuma gelmeden seyr-i sülükümü ikmal eyle.”
 • Ailesinin, kendisinin ve etrafındakilerin Güzel ahlaklı olmasını isteyen, Sabahları 11. Defa ELHAKÜMÜTTEKASÜR sure-i celilini okusun.
 • Tehetcüt namazına kalkınca, Son secde de 4 Defa LAİLAHE İLLA ENTE SUBHANEKE İNNİ KÜNTÜ MİNEZZALİMİN. Okunursa Dünyeni zulmetlerin kalkmasına vesile olur.
 • Cuma Günleri 100 Adet ELEM NEŞRAHLEKE Okuyanın Feyiz yolları ve Zekası açılır.
 • Efendiler! Hic bir şey bilmeseniz bile şu dua size yeter, yeterde artar. “YARABBİ KELİME-İ TEVHİDİN NURUNDAN, KELİME-İ ŞAHADETİN NURUNDAN BİZİ AYIRMA “ Deyin.
 • Her Rabıtadan önce 33. Defa “ YA HAYYU YA GAYYUM “ denilirse feyiz yolları açılır.
 • Cuma Günü Sala ile Ezan arasında Tesbih namazı kılıp, daha sonra secdede “ RABBENA ZALEMNA ENFÜSENA VE İLLEM TEĞFİRLENA VE TERHAMNA LENEKÜNENNE MİNEL HASİRİN.“ okunursa Bütün günahlar af olunur.
 • Sübhânellâhi mil’el-mîzâni ve müntehe’l-ılmi ve mebleğa’r-rizâ vezinete’l-arş.
  Bu duâ sabah-akşam 3 defa okunur. Ömrün uzun ve mes’ud olmasına, imanla ölmeye, kabir azabından kurtulmaya, sırât köprüsünden geçmeye ve cennete vasıl olmaya vesile olur.
 • Uyumadan Önce Okunacak Duâ;
 • Allahümme Bismüke Emûtü ve ahyâ.
 • Uyanınca Okunacak Duâ;
 • Elhamdü lillâhillezî ahyânâ ba’de mâ emâtenâ ve ileyhi’l-ba’sü ve’n-nüşûr.
  Zenginlik İçin Okunacak Duâ;
 • Yâ Hamîde’l- fiâli zelmenni alâ cemîı halkıhî bilutfihî
 • Helâya Girerken Okunacak Duâ;
 • Eûzü billâhi mine’l-hubsi ve’l- habâis.
 • Helâdan Çıkınca Okunacak Duâ;
 • Elhamdü lillâhillezî ezhebe anne’l-ezâ ve âfânî min zâlik.
 • Vasıtalara Binerken Okunacak Dua;
 • Bismillâhi mecrâhâ ve mürsehâ inne rabbî legafûrun rahim.
 • Sabah Namazının Sünneti ile Farzı Arasında Okunacak Duâ;
 • Yâ Hayyü Yâ Kayyûmü Yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm. Es’elüke en tuhyiye kalbî binûri ma’rifetike ebeden Yâ Allahü, Yâ Allahü, Yâ Allahü, yâ bedîa’s-semâvâti ve’l-ard.
  Bu duâyı sabah namazının sünnetiyle farzı arasında en az 3 defa okumaya devam eden kimseye bi iznillah son nefesinde iman ile gitmek nasip olur.
 • Belâya Uğramış Bir Kimseyi Görünce Okunacak Dua;
 • Elhamdü lillâhillezi âfânî mimmebtelâke bihî ve faddalenî alâ kesîrin mimmen haleka tafdîlâ
 • Sabah Evden Çıkarken Okunacak Duâ;
  Bismillâhi tevekkeltü alellâh lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm.
 • Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümitü ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihi’l-hayru ve hüve alâ külli şey’in kadîr.
 • Bu duâ her sabah 11 defa çarşıya, pazara çıkarken yollarda, sokaklarda her yerde okunur. Peygamber Efendimiz Gönüller Sultanı Muhammed Mustafa Sallallahü Aleyhi Vesellem Efendimiz “Bunu okuyana cenâb-ı hak bir milyon hasene verir, bir milyon günayını siler, derecesini de bir milyon yükseltir” buyurmuşlardır. Okuyan mü’minin imanı tazelenmiş olur. Bu duâ Resûlullah efendimizin şefaatine en büyük vesiledir.
 • Devamında Büyük Fayda ve İhsan Bulunan Duâlar;
  Allâhümme erine’l-hakka hakkan verzukne’l-ittibâa ileyh. Ve erine’l-bâtıle bâtılen verzukne’l-ictinâbe anhü.
 • Allâhümme yâ mukallibe’l-kulûb, sebbit kalbî alâ dinike ve tâatike’l-İslâm.
 • Korkulu Bir Rüyâ Görünce Yapılacak Duâ;
 • “Hüvellâhüllezî…” ayetinden başlayıp Haşir Suresinin soruna kadar okunur ve 1Fatiha 11 İhlâs-ı şerîf okuyup Peygamber efendimiz (s.a.v) rûhuna hediye ederek,
  “Yâ Rabbî, eğer gördüğüm şu rüyâ hayır ise hayrında dâim, şerse hayra tebdîl eyle. Hayır ise bize, şer ise düşmanlarımıza olsun” diye duâ edilir.

www.drrozedentalclinic.com

Hatim Duası ve Manası

اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ اْلعاَلَمينَ Hamd âlemlerin Rabbi Allahü Teâlâ’ya mahsustur. وَالصَّلوةُ وَالسٍّلاَمُ عَلى سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَعَلى الِه وَصَحْبِه اَجْمَعينَ Salat[1] ve Selam[2] Efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v)’e onun Al ve Ashabının cümlesine olsun وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَناَ واَرْحَمْناَ اَنْتَ مَوْليناَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمينَ Bizi affet, bizi bağışla bize merhamet eyle Sen Mevlâ’mızsın ve sen erhamürrahiminsin. اَنْتَ مَوْليناَ وَاَنْتَ اَكْرَم ُاْلاَكْرَمينَ Sen Mevlâ’mızsın ve sen ikram edenlerin en fazla ikram edenisin. اَنْتَ مَوْليناَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمينَ Sen Mevlâ’mızsın ve sen erhamürrahiminsin. اَنْتَ مَوْليناَ فاَنْصُرْناَ عَلىَ الْقَوْمِ الْكاَفِرينَ * Sen Mevlâ’mızsın Kafirler topluluğu üzerine bize yardım eyle!.

Konuyla İlgili:  Müslüman nasıl vefat eder?

اَللّهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ Allah’ım Biz senin indi mâneviyenden bir rahmet istiyoruz, تَهْدى بِهَا رَوْعَنَا Ki, o rahmet sebebiyle kalplerimize hidayet ver. وَتَلُمُّ بِهَا شَعَثَنَا O rahmetle dağınıklığımızı toparla, وَتَجْمَعُ بِهَا شَمْلَنَا Onunla tefrikamızı (dağınıklığımızı) birleştir. وَتَشْفى بِهَا مَرْضينَا O rahmetle hastalarımıza şifa ihsan eyle وَتُزَكّى بِهَا اَعْمَالَنَا O rahmetle amellerimizi (riya ve süm’adan) tezkiye et, temizle, وَتُلْهِمُنَا بِهَا رُشْدَنَا O rahmetle (feyiz yoluyla) kalplerimizin rüşte ermesini ilham eyle. يَا جَامِعَ النَّاسِ اَللّهُمَّ اجْمَعْ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلى نوُرِ هِدَايَتِكَ Ey İnsanları toplayan (Allah’ım) Ümmeti Muhammedi hidayet nurun üzere cem eyle topla, يَا جَامِعَ النَّاسِ اَللّهُمَّ اجْمَعْ اَوْلاَدَ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ اِلىَ نوُرِ هِدَايَتِكَ * Ey İnsanları toplayan! Ümmeti Muhammed’in evlâdını hidâyet nuruna topla.

اَللّهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ Allah’ım biz senden istiyoruz بِصَمَدَانِيَّتِكَ وَبِوَحْدَانِيَّتِكَ وَبِفَرْدَانِيَّتِكَ وَبِعِزَّتِكَ الْبَاهِرَةِ وَبِرَحْمَتِكَ الْوَاسِعَةِ Samadaniyetin[3] vahdaniyetin[4] ferdaniyetin[5] izzeti bahiren (açık izzet ve galeben) ve geniş rahmetin hürmetine, اَنْ تَجْعَلَ لَنَا نوُرًا فى مَسَامِعِنَا Kulaklarımıza nur vermeni (ki onunla hakkı işitip ona tabi olalım). وَنوُرًا فىاَعْيُنِنَا Gözlerimize nur vermeni (ki onunla hakkı görüp tabi olalım). وَنوُرًا فى اَجْدَاثِنَا Kabirlerimize nur vermeni (ki o nur sebebiyle kabrin zulmetinden kurtulalım). وَنوُرًا فى قُلُوبِنَا Kalplerimize nur vermeni (ki onunla sadrımız açılıp her halimizde basiret ve tefekkür üzere olalım). اَللّهُمَّ آتِناَ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَنِعْمَةً بَاطِنَةً يَاقَوِىُّ يَادَائِمْ يَا حَىُّ يَا بَاقِى Allah’ım bize zahiri ve Batıni nimet ihsan eyle[6] Ey Kavî, dâim, Hay ve Bâki[7] olan Allah’ım حَسْبُنَا اللهُ لِدينِنَا Dinimiz(i mahafaza) için Allah bize kafidir. حَسْبُنَا اللهُ لِدُنْيَانَا (Maişetimizi temin ettiğimiz) dünyamız için bize Allah kafidir. حَسْبُنَا اللهُ الْكَرِيمُ لِمَا اَهَمَّنَا Bizim için mühim olan her işimizde keremi bol olan Allah bize yeter. حَسْبُنَا اللهُ الْحَليمُ الْقَوِىُّ لِمَنْ بَغى عَلَيْنَا Halim[8] ve Kavi[9] olan Allahü Teâlâ, bize karşı azgınlık ve zulüm edenler için kafidir.

Konuyla İlgili:  Duada ısrar etmenin önemi

حَسْبُنَا اللهُ الشَّديدُ لِمَنْ كَادَنَا بِسُوءٍ Bize kötülük kastedenlere karşı şiddetle mukabele eden Allah bize kafidir حَسْبُنَا اللهُ الرَّحيمُ عِنْدَ السَّامِ Ölüm anında rahim olan Allah’ımız bize kafidir. حَسْبُنَا اللهُ الرَّؤُفُ عِنْدَ الْمَسْئَلَةِ فِى الْجَدَثِ Rauf: Çok şefkatli, merhameti bol olan Allah kabirdeki sual ânında bize yeter حَسْبُنَا اللهُ اللَّطيفُ عِنْدَ الْميزَانِ Latif olan (İncelik gösteren, sezilmez yollardan nimetler veren, en ince işlerin içini bilen) Allah mizanda, bize kafidir حَسْبُنَا اللهُ الْقَديرُ عِنْدَ الصِّرَاطِ Kudret (Her şeye gücü yeten), ve azamet sahibi Allah Sırat’ta bize kafidir. حَسْبِىَ الله ُلاَ اِلهَ اِلاَّهُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيمْ Bana Allah kafidir, O’ndan başka ilah yoktur; ben O’na tevekkül ettim. O büyük Arş’ın da Rabbidir يَا رَحْمنَ الدُّنْيَا وَيَا رَحيمَ اْلآخِرَةِ Ey dünyada inanan ve inanmayan bütün mahlûkâta iyilik ve ihsanda bulunan, ahirette ise yalnız inananlara lütuf ve ihsan eden… وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَناَ واَرْحَمْناَ اَنْتَ مَوْليناَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمينَ * Bizi affet, bizi bağışla bize merhamet eyle Sen Mevlâ’mızsın ve erhamürrahiminsin. اَللّهُمَّ اجْعَلْ هذَالْخَتْمَ الشَّريفَ وَالْفَاتِحَةَ الشَّريفَةَ وَاْلاِخْلَاصَ الشَّريفَه وَالصَّلَوَاتِ الشَّريفَةَ اَوَّلاً هَدِيَّةً وَاصِلَةً اِلى رُوحِ نَبِىِّ الرَّحْمَةِ Allah’ım Bu okunan Hatm-i Şerif, Fatiha-i Şerife, İhlas-ı Şerif ve Salavat-ı Şerife(den hasıl olan sevab)ı evvela rahmet peygamberinin ruhuna vasıl bir hediye kıl. وَاِلى اَرْوَاحِ اَهْلِ بَيْتِه وَآلِه وَاَزْوَاجِه وَاَصْحَابِه رِضْوَانُ اللهِ تَعَالى عَلَيْهِمْ اَجْمَعينَ Ve Ehl-i Beyt’inin, âlinin, ezvacının-i ve ashabının Allah hepsinden razı olsun ruhlarına, وَ اِلى اَرْوَاحِ جَميعِ اْلاَنْبِيآءِ وَاْلمُرْسَلينَ Ve bütün enbiya ve mürselinin ruhlarına[10], وَاِلى اَرْوَاحِ جَميعِ سَادَاتِنَاالْكَرامِ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالى عَلَيْهِمْ اَجْمَعينَ Silsile-i Sâdât-ı Kiramımızın «Allah hepsinden razı olsun» ruhlarına, وَاِلى رُوحِ اُسْتَاذِنَا قَدَّسَ الله ُسِرَّهُ الْعَزيزَ * Ve Hazreti Üstazımızın (Allah sırrını takdis eylesin) ruhuna vasıl hediye kıl…

Konuyla İlgili:  Emek ile ilgili ayetler ve hadisler

اَللّهُمَّ اجْعَلْ هذاَ جُزْءًا مِنْ جُزْءِ صَدَقَاتِ نَبِيِّكَ صَلَّى الله ُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ Allah’ım bunu, Nebiyyin (Muhammed Mustafa s.a.v.)in sadakalarından bir cüz kıl. اَللّهُمَّ اجْعَلْ هذاَ جُزْءًا مِنْ جُزْءِ هَدِيَّاتِ الَّنبِىِّ صَلَّى الله ُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ Allah’ım bunu Nebiyyin (Muhammed Mustafa s.a.v.(in hediyyelerden bir cüz kıl. اِلى اَرْوَاحِنَا اِلى مَقَامِ اَرْوَاحِنَا وَاِلى اَرْوَاحِ ابَائِنَا وَاُمَّهَاتِنَا وَاَقْرِبَائِنَا وَتَعَلُّقَاتِنَا (Bu sadaka ve hediyeleri) ruhlarımıza, ruhlarımızın makamına, babalarımızın, annelerimizin ve akraba-i taallukatımızın ruhlarına vâsıl eyle… خَاصَّةًاِلى هِدَايَةِ اُمَّةِ مُحَمَّدِ خَاصَّةًاِلى هِدَايَةِ اَوْلاَدِ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ. Ve bilhassa ümmet-i Muhammed’in hidayetine ve ümmeti Muhammed’in evlâdının hidâyetine vesile kıl! اَللّهُمَّ انْصُرْ مَنْ نَصَر َالدّينَ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ الْمُسْلِمينَ. Allah’ım Dine yardım edene Sen de yardım et, Müslümanları rüsvâ etmek isteyenleri perişan eyle! اَللّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَريعَ الْحِسَابِ اِهْزِمِ اْلاَحْزَابِ Ey kitap indiren, hesabı seri gören Allah’ım, Ahzabı (Ahzab «Hendek» harbindeki düşman askerlerini) hezimete uğrat!… اَللّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ وَزَلْزِلْهُمْ Allah’ım onları hezimete uğrat ve onlara karşı bize yardım et, onları ağır sarsıntıya uğrat!

اَللّهُمَّ يَا مُجِيبَ الْمُضْطَرّينَ وَيَا صَريخَ الْمَكْرُوبينَ Ey çaresizlerin duasını kabul ve ey darda kalanlara imdat eden Allah’ım, اِكْشِفْ عَنَّا هَمَّنَا وَ غَمَّنَا وَ كُرْبَتَنَا فَاِنَّكَ تَرى مَا نَزَلَ بِنَا وَبِالْمُؤْمِنينَ جَميعًا Bizden Hemmimizi (üzüntümüzü-hüznümüzü) gamımızı kürbetimizi (sıkıntılarımızı) kaldır. Zira bizin ve bütün müminlerin başına gelenleri görüyorsun. اَللّهُمَّ اسْترُْ عَوْرَاتِنَا وَآمينَ رَوْعَاتِنَا يَا اَكْرَمَ اْلاَكْرَمينَ وَيَا اَرْحَمَ الرَّاحِمينَ Ey Ekremülekramin ve ey erhamürrahimin olan Allah’ım ayıplarımızı (utanılacak suçlarımızı) ört ve korktuklarımızdan emin eyle!. بِحَقِّ اسْمِكَ الْعَظيمِ اْلاَ عْظَمِ İsmi azim-i a’zamın hakkı için وَبِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ Arş’ındaki aziz (şerefli) akit (sözleşme)ler hakkı için وَمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ Kitabındaki sonsuz rahmet hakkı için وَمُنْتَهَى الْفَضْلِ فى نَبِيِّكَ الرَّحْمَةِ Rahmet peygamberindeki sonsuz fazilet hakkı için { وَمُنْتَهَى الْفَضْلِ فى شَهْرِرَمَضَانَ وَمُنْتَهَى الْفَضْلِ فى لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمُنْتَهَى الْفَضْلِ فى نوُرِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ} Ramazanı şerifteki sonsuz fazilet, kadir gecesindeki nihayetsiz fazilet (ziyafet) ve kadir gecesinin nurundaki sonsuz lütuf ve ihsanlar hakkı için… يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمينَ وَيَا اَكْرَمَ اْلاَكْرَمينَ. Ey ikram edenlerin en fazla ikram edeni ve merhametlilerin en merhametlisi اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ فِى اْلاَوَّلينَ Allah’ım Efendimiz ve peygamberimiz Hz Muhammed üzerine Evvelînde salat eyle.

Devamlı okunmasında fayda olan dualar

Yasin-i Şerif ve Tebareke Sûrelerinde 4 Rahman Kelimesi vardır. Şu usûl ile okunmasında büyük faideler vardır. Parmaklar kapatırken ne okunuyorsa açılırken de aynı dua okunur.

1.Rahman Şehadet Parmağını Kapatıyoruz.
2.Rahman Orta Parmağını Kapatıyoruz.
3.Rahman Yüzük Parmağını Kapatıyoruz.
4.Rahman Serçe Parmağını Kapatıyoruz.

1.Rahman Şehadet Parmağını Açıyoruz.
2.Rahman Orta Parmağını Açıyoruz.
3.Rahman Yüzül Parmağını Açıyoruz.
4.Rahman Serçe Parmağını Açıyoruz.

En faziletli dualar

Allahümmerzuknâ ayşen bilâ belâin,
ve dînen bilâ hevâin,
ve amelen bilâ riyâin,
ve afven bilâ itâbin,
ve mağfiraten bilâ azâbin,
ve cenneten bilâ hisâbin.

Allahümme tüb aleynâ kable’l-mevti,
verhamne inde’l mevti,
velâ tüazzibnâ bâde’l mevti
ve hevvin alynâ sekerâti’l-mevti
yâ erhamerrâhimîyn…

Allahümme zıdnî ilmen ve fehmen,
Yâ kaşife’l müşkilât veyâ limes-sırrı,
ve’l hafiyyât. Ikşif’il hicâbe an vücûhu’l meâni,
hatta ettâlia alâ hakikati hazihi’l mesaâili,
ve ente vâkifun külle emrin ve ente allâmu’l guyûb…(7 kez)

Feseyekfikehümullâh ve hüve’s-semiû’l-alîm.(28 kez)

Nime’l hâfizulllah ya hâfizu ihfeznâ (11 kez)

Tevbe sûresinin son 2 ayeti Le kad cê eküm (7 kez)

 

Bir yorum yazabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.